جلسه میز خدمت بررسی تسهیلات اشتغال پایدار 

که با حضور مدیرجهاد کشاورزی  وکارشناسان ،ریاست اداره کار تعاون ،پست بانک وصندوق کار آفرینی امید برگزار گردید.در این جلسه در مورد طرحهای مشکل دار بحث وگفتگو وراه حل داده شد.