جلسه پیرو تفاهم نامه فی مابین استانداروشرکت شهرکهای کشاورزی در خصوص مکانیابی ایجاد شهرک کشاورزی وگلخانه ای شیلات ودام .