کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی . بار دیگر حضور گسترده در راهپیمایی 13آبان بصیرت خود را نسبت به سیاستهای خصمانه دشمنان نشان داده اند .