کمیته فنی دهستان دهک با حضور مالکی مدیر جهاد کشاورزی ،ریئس اداره امورآب ،ریئس اداره محیط زیست ، معاون شبکه دامپزشکی بازدید از طرح آبیاری تحت فشار شرکت پمن اباد وگلخانه در حال احداث وجلسه در خصوص راه اندازی چاه موتور سیخ میرک