جلسه در خصوص حمل دام قاچاق وهویت گذاری دام سبک وسنگین در محل سالن جلسات برگزار گردید.