حضور با شکوه کارکنان جهاد کشاورزی در مراسم گرامیداشت حماسه 9دی