میز خدمت 

با خانواده جهاد کساورزی با حضور مالکی مدیر جهاد کشاورزی ،ریئس محیط زیست وریئس شرکت نفت در راستای پاسخگویی به مشکلات کشاورزان ودامداران در محل مصلی نماز جمعه برگزار گردید.