جلسه در خصوص بررسی سند توسعه دهستانهای نه وبندان با حضور رزقی معاون اجرایی وکارشناسان در محل سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.