به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان درچهارهمین جلسه کار گروه تعداد 42 طرح با اعتباری بالغ بر  33 میلیارد ریال مصوب شد که 23طرح شامل تولیدات دامی ، 16طرح تولیدات گیاهی ، یک طرح در واحد شیلات و 2  طرح  فنی و زیربنایی میباشد