مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت : در سال جاری کار برداشت از غلات در سطح 6300 هکتار گندم و جوی آبی ودیم با بکار گیری 9 دستگاه کمباین معمولی و 3 دستگاه کمباین کاه ساز و 20 دستگاه دروگر در سطح شهرستان انجام می شود.

مهندس باقری افزود با توجه به اهمیت تامین کاه جهت دامها و جمع آوری صحیح غلات ، کار برداشت با همکاری تشکلهای بخش کشاورزی  تحت پوشش انجام و تعداد 16 نفر از کارشناسان و ناظرین فنی در غالب 7 گروه به امر نظارت برداشت غلات شهرستان انجام وظیفه خواهند کرد