بهره برداری از 10 پروژه کشاورزی ودامپروری در شهرستان نهبندان

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی تعداد 10 پروژه کشاورزی و دامپروری درشهرستان به بهره برداری می رسد این پروژه ها شامل طرحهای زیر بنایی و تولیدات دامی با اعتباری بالغ بر 2میلیاردو 785 میلیون تومان از اعتبارات محل عمرانی و تسهیلاتی می باشد مدیر جهاد کشاورزی افزود با اجرای ازاین پروژه ها تعداد 542 خانوار بهره مند میشوند. ایشان اضافه کردند اجرای پروژه های تسطیح و یکپارچه سازی ، تجهیز اراضی و آبیاری تحت فشاروکم فشار در راستای سیاستهای جهاد کشاورزی مبنی براستفاده بهینه ازآب و خاک و افزایش راندمان آبیاری می باشد .