بی گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان 

مهندس حیدر پور گفت .سال زراعی1399.1400

550هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت پنبه می باشد .که پیش بینی می شود مقدار 1500تن وش پنبه برداشت با ارزش 24میلیار تومان عاید کشاورزان می گردد. 

ارقامی که کشت میگردد. رقم خرداد وورامین می باشد.