به گزارش ربط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان 

مهندس حیدر پور گفت. سطح زیر کشت انار شهرستان 380هکتار می باشد که 275هکتار بارور و105هکتار غیر بارور که میزان تولید 2475تن عملکرد در واحد سطح ودر هکتار 9000کیلو گرم تاریخ برداشت انار از اول شهریور ماه اغاز وتا اواخر ابان ادامه دارد 

وی گفت پیش بینی می شود 230میلیارد ریال عاید باغداران گردد.