بازدید ریئس سازمان از قنوات بخش سرداران از پروژه های احیائ ومرمت قنات روستاهای بمبور ملوقان .گنجینو. به نمایندگی از 9پروژه وبازدید از طرح ابیاری کم فشار روستای منصور اباد به نمایندگی از 9طرح صورت پذیرفت