بازدید مدیر ترویج ومعاون باغبانی از بخش سرداران دهک 

د رابتدا خانم شیبانی از مرکز جهاد کشاورزی دهک بازدید وبعد جلسه با بخشدار بخش سرداران با بخشدار در خصوص کشاورزی وکلاسهای اموزشی بخش وبازدید از گلخانه فلفل شیرین بازدید نموداند