به گزارش روابط عمومی شهرستان 

کمیته فنی در خصوص دامپروری ها 

جلسه در خصوص تعیین تکلیف واگذاری واحدهای باقی مانده مجتمع اطلس شوسف وبررسی واحدهای خلیت شده در مجتمع شیشک وجنگ با حضور مدیر جهاد کشاورزی وبخشداران نماینده فرماندار صورت پذیرفت