دهگردشی از روستاهای میل گز وچهارفرسخ در معیت فرماندار وجمعی از مدیران اجرایی در ابتدا از روستای میل گز بازدید ومشکلات از نزدیک مشاهده شد وعمده مشکلات نبود نهاده ولایه روبی قنات ودر روستای چهار فرسخ گله مندی کشاورزان بیشتر در خصوص لوله گذاری قنات که چند سال روی زمین مانده مهندس حیدر پور در این خصوص مشکلات قول مساعد وبررسی را فرموداند